Wing Tsun Universe 

Obchodné podmienky

:  Táto stránka (spolu s dokumentmi s ňou súvisiacimi) popisuje podmienky, podľa ktorých môžete používať túto webovú stránku(našu stránku). Predtým, ako začnete túto stránku používať, si prosím pozorne prečítajte obchodné podmienky


Používaním tejto internetovej stránky vyjadrujete súhlas, s obchodnými podmienkami, a s jej využívaním v súlade s týmito obchodnými podmienkami. V prípade, že s našimi podmienkami nesúhlasíte, upustite prosím od využívania našej stránky.


Informácie o nás

Sme firma jednotlivca sídliaca v Rakúsku:

Wing Tsun Universe (WTU)

Alfred Johannes Neudorfer

Finanzamt Gmunden Vöcklabruck

Steuernummer 054/5540

UID-Nummer: ATU 24666001

Gmunderstr. 22, 4840  VöcklabruckPrístup na našu stránku: 
Umožnenie prístupu na našu stránku je na základe časového obmedzenia a vyhradzujeme si právo okamžite stiahnuť alebo zmeniť služby, ktoré sú k dispozícii na našej stránke. Nenesieme žiadnu zodpovednosť za následky v prípade dočasnej alebo dlhodobejšej nedostupnosti našej stránky z akéhokoľvek dôvodu. Je možné, že obmedzíme prístup na našu stránku alebo na jej časť pre užívateľov, ktorí sa u nás zaregistrujú. V prípade, že si zvolíte, alebo vám bude poskytnutý identifikačný kód používateľa, heslo alebo akákoľvek ďalšia informácia, ktorá je súčasťou našich bezpečnostných postupov, tieto informácie musíte uchovávať dôverné a nezverejňovať ich pre žiadne tretie strany. Máme právo kedykoľvek deaktivovať akýkoľvek vami zvolený alebo nami pridelený identifikačný kód alebo heslo používateľa v prípade, že podľa nášho názoru došlo na vašej strane k porušeniu dodržiavania ktoréhokoľvek z ustanovení podmienok používania


Primerané použitie: 
Túto stránku nemôžete používať za iným, ako zákonným účelom. Našu stránku nemôžete používať: •  protizákonným alebo podvodným spôsobom alebo s protizákonným alebo podvodným úmyslom

 • s úmyslom prenasledovania, škodenia, obťažovania alebo urážania, tiež s pokusom akýmkoľvek spôsobom prenasledovať, škodiť, obťažovať alebo urážať nejakú osobu

 • za účelom sprostredkovania odoslania alebo zverejňovania neautorizovanej reklamy alebo obsahov podporujúcich predaj alebo akejkoľvek inej formy podobnej činnosti (spam) .

 • za účelom vedomého doručenie, posielanie, nahrávanie dát alebo obsahov, ktoré obsahujú vírusy, trojany, červy tzv. Time Bombs, Key-Logger, Spyware, Adware alebo iné škodlivé programy príp. počítačové kódy, ktoré sú vyvinuté za účelom ohrozovania funkčnosti softvéru a hardvéru počítača.

 • za účelom odosielania obsahov, ktoré zahŕňajú akúkoľvek formu ohovárania, obscénnosti, pohoršovania, alebo obsahy vyvolávajúce alebo vzbudzujú nenávisť, alebo sú určene na oklamanie osôb alebo na porušenie práv tretej strany


Súhlasíte že:

 • nebudete reprodukovať, duplikovať alebo kopírovať žiadnu časť našej stránky bez výslovného povolenia.

 • nebudete zverejňovať nepresné, vymyslené alebo zavádzajúce informácie • nebudete ohrozovať funkcionalitu alebo bez oprávnenia využívať poškodzujúcim, narušujúcim alebo ohrozujúcim spôsobom nasledovné:

 • časti našej stránky

 • zariadenia alebo siete, na ktorej je naša stránka uložená

 • softvér, ktorý sa používa na vytvorenie našej stránky

 • vybavenie alebo sieť, alebo softvér, na ktorý sa vzťahuje, vlastnícke alebo používateľské práva tretej strany

.

 

Práva duševného vlastníctva:  Ak sa neuvádza inak; sme vlastníkom a nadobúdateľomlicencie na všetky práva duševného vlastníctva v rámci našej stránky a na obsah na nej uverejnený. Tieto práce sú chránené zákonom o autorských právach a medzinárodnými dohodami po celom svete. Všetky práva sú vyhradené.Obchodná značka, ktorá je zobrazená na našej stránke, je našim vlastníctvom alebo vlastníctvom poskytovateľa licencie.

 

Naše ručenie: Všetky informácie obsiahnuté na našej stránke sú bez záruk, garancií alebo podmienok. týkajúcich sa správnosti. Nezaručujeme nepretržitú alebo bezchybnú prevádzku týchto stránok, ani to, že tieto stránky alebo ich obsah alebo server, ktorý ich sprístupňuje, neobsahujú počítačové vírusy alebo iné škodlivé komponenty. 

 

Nákupy uskutočnené prostredníctvom našej stránky:Nákupy, ktorá sa uskutočnia prostredníctvom našej stránky podliehajúce našim podmienkam predaja a dodania. 


 

Odkazovanie na našu stránku:Smiete vytvárať odkazy na našu stránku alebo na jej podstranu k osobnému (nie komerčnému) účelu a za predpokladu, že tak robíte férovým a legálnym spôsobom, a že neznehodnotíte našu reputáciu. ani nezvýhodnite vás alebo niekoho iného voči našej spoločnosti. Nesmiete však založiť odkaz spôsobom, ktorý by naznačoval akúkoľvek formu združenia, oprávnenia alebo schválenia, ktoré neexistujú alebo nejakým spôsobom ohrozuje naše dobré meno.

Želáte si využívať obsah na našej stránke iným spôsobom, aké je špecifikované vyššie, adresujte nám prosím vašu požiadavku použitím kontaktov, ktoré sú uvedené dole.  Vyhradzujeme si právo odvolať povolenie na odkazovanie bez predošlého upozornenia. Webová stránka, z ktorej odkazujete na nás, musí vo všetkých aspektoch spĺňať normy týkajúce sa obsahu uvedeného v podmienkach používania.


Odkazovanie na našej stránke: Na miestach, kde naša stránka odkazuje na iné stránky alebo zdroje poskytované treťou stranou, sú tieto odkazy poskytnuté len za informačným účelom. Nemáme žiadnu kontrolu nad obsahom týchto stránok a zdrojov a nepreberáme žiadnu zodpovednosť za ne alebo za akékoľvek straty a škody, ktoré vám vzniknú v súvislosti s ich používaním.

Prerušenie a ukončenie: 

V prípade ak podľa nášho názoru došlo k porušenie ustanovení uvedených v týchto podmienkach používania, podnikneme potrebné kroky podľa nášho uváženia. Porušenie týchto podmienok bude mať za následok všetky alebo niektoré z nasledujúcich opatrení:

 • Napomenutie.

 • Začatie právneho konania proti Vám s cieľom náhrady výdavkov, zmluvných nárokov alebo strát, ako náhrady škody (zahŕňajúc tiež vzniknuté správne náklady a súdne výdavky, nie výlučne tieto). ktoré vyplývajú z nedodržania podmienok. V tejto súvislosti súhlasíte s odškodnením prevádzkovateľa..

 • Podniknutie ďalších právnych kroky proti Vám

Nepreberáme zodpovednosť za opatrenia, ktoré vznikli v súvislosti s porušením podmienok používania. Neobmedzujeme sa na opatrenia vymenované hore a vyhradzujeme si právo, podniknúť všetky kroky, ktoré považujeme za primerané.

Zmena podmienok používania: 
Vyhradzujeme si právo tieto podmienky používanie kedykoľvek meniť pri prepracovávaní stránky. Očakávame od Vás občasné prezretie tejto stránky, aby ste sa informovali o zmenách, ktoré sme vykonali, pretože informácie na našej stránke sú pre vás záväzné.

Niektoré nariadenia, ktoré sú obsiahnuté v podmienkach používania môžu byť zrušené nariadeniami alebo oznámeniami na inom mieste našej webovej stránke.  


Upozornenie k zobrazovaným bojovým technikám: Nepreberáme žiadnu zodpovednosť za škody vzniknuté napodobňovaním obsahov z videí, fotiek a opisov.

 

Ďakujem, že ste navštívili našu stránku!